Wybierz język / Change language:
Polski

A A A kontrast

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg (SIR)

ico

Naczelnik: Katarzyna Węgrzyn-Madeja, tel. 33 844 97 24ico

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie Inwestycji i Rozwoju należy:
  1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
  2) planowanie i prowadzenie inwestycji powiatowych (w tym drogowych, oświatowych, pomocy społecznej);
  3) realizacja Strategii Rozwoju Powiatu;
  4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji;
  5) nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu;
  6) współpraca w zakresie realizacji zadań dofinansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  7) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju Powiatu;
  8) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
  9) koordynacja działań wynikających z zapisów i ustaleń Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR)
  10) bieżąca realizacja i prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i finansowej związanej z zadaniami wynikającymi z OSPR;
  11) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez podmioty zagraniczne;
  12) weryfikacja rocznych propozycji zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane z funduszy zewnętrznych;
  13) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych;
  2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie Dróg należy:
  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3) pełnienie funkcji inwestora,
  4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  5) realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
  6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  7) koordynacja robót w pasie drogowym,
  8) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  9) prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  10) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa drogowego,
  11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  17) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę albo w przypadku wystąpienia do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu planu
  18) uzgadnianie dokumentacji projektowej zjazdów, lokalizowanych w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz przebudowy lub remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,
  19) kontrola realizacji zadań związanych z zarządem dróg w miastach i gminach, gdzie zadanie te Zarząd Powiatu powierzył innym podmiotom,
  20) dysponowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu Powiatu,
  21) współpraca z sąsiednimi zarządami dróg
  22) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg jest upoważniony do:
  - wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
  - urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,
  - ustawienia na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

  3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności należy:

  • analiza możliwości pozyskania przez Powiat środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich oraz informowanie Zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa o istniejących programach i procedurach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań własnych, 
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych projektów przez nich zgłoszonych, w kontekście potrzeb Powiatu oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami własciwymi dla projektów, w szczególności w sprawach wniosków, informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości, 
  • przygotowywanie i aktualizowani informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu dotyczącej realizacji projektów. 

   

  TELEFONY ALARMOWE

  W nagłych sprawach wymagających interwencji zarządcy drogi powiatowych 


  Spis treści:

  1. Wykaz dróg w formacie PDF
  2. Program do przegląania dokumentów PDF
  3. Wnioski do pobrania w wersji elektronicznej
  4. Informacja o koncie w przypadku opłaty skarbowej
  5. Informacja wstępna o projektach organizacji ruchu
  6. Informacja wstępna w sprawie wniosku na lokalizację/przebudowę zjazdu.
  7. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  8. BIP - ogłoszenia o przetargach
  9. Znaki drogowe, kostka brukowa, płyty betonowe na chodniki, drewno z wycinki, asfalty.
  10. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku losowego na drogach powiatowych

   

  1. Wykaz dróg w formacie PDF

  Ewidencja dróg

  2. Program do przeglądania dokumentów PDF

  Kliknij tutaj aby pobrać program do przeglądania plików pdf Foxit Reader lub tutaj aby pobrać Adobe Reader.

   

  3.  Wnioski do pobrania w wersji elektronicznej

  Wybierz z listy wnoisek, aby pobrać go w wersji PDF.

  Awaria w pasie drogowym

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót

  Dostępność do drogi

  Kiosk w pasie drogowym

  Ogrodzenie, budynek - lokalizacja lub remont

  Projekt organizacji ruchu - opinia lub zatwierdzenie

  Wniosek - lokalizacja reklamy

  Wniosek - zajęcie pasa - Reklama 

  Wniosek o pozwolenie na przejazd o masie większej niż dopuszczalna dla danej drogi

  Wniosek na lokalizację sieci

  Wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

  Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

  Zjazd

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

  Informacja na temat zasad umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg powiatowych. 

  Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym na drogach powiatu

  Wniosek o zajęcie pasa - nośnik wyborczy

  Lokalizacja materiałów wyborczych - wniosek. 

  UZYSKIWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZDY POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

  obowiązuje 
  od dnia 
  2012-10-19

   

  Rozporządzenie Ministra w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

  NOWE WZORY WNIOSKÓW:

   

  - wniosek kat. I, doc lub pdf
  - wniosek kat. II, doc lub pdf
  - wniosek kat. III. doc lub pdf

  Rozporządzenie Ministra w sprawie wysokosci oplat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

  Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

   Opłata powinna być wniesiona na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

  ABS Bank Spółdzielczy oddz. w Oświęcimiu, ul. Kościelna 1.  

  Nr:  58 8110 1023 2003 0312 0001 0058 

  lub w kasie znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

  4.  Informacja o koncie w przypadku opłaty skarbowej

  Nr rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę skarbową:

  Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

  Konto zgodnie z informacją:  link

  Opłatę skarbową można także uiścić osobiście w kasie Urzędu Miasta w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2

   

  5.  Informacja wstępna o projektach organizacji ruchu

  Projekt organizacji ruchu należy złożyć w conajmniej 2 egzemplarzach. Do projektu należy dołączyć wszelkie niezbędne opinie Policji albo Urzędów Gmin.

  Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg opiniuje lub zatwierdza projekty na drogach gminnych i powiatowych, a także opiniuje dokumentację jeśli projekt dotyczy dróg wyższej kategorii (część oznakowania albo objazd jest poprowadzony drogami gminnymi lub powiatowymi) [upoważnienie Starosty]

   

  6.  Informacja wstępna w sprawie wniosku na lokalizację/przebudowę zjazdu

  Wniosek należy złożyć kompletny. Wniosek może składać tylko właściciel. W przypadku braków we wniosku Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg wezwie do uzupełnienia materiału. Do czasu uzupełnienia całości brakującego we wniosku materiału sprawa pozostaje bez biegu.

  7.  Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

  W celu zapoznania się z stawkami opłat za zajęcie pasa drogowego należy kliknąć tutaj. Nowe stawki obowiązują od dnia 27.10.2016 r.

  8.  BIP - ogłoszenia o przetargach

  W celu uzyskania informacji o przetargach należy przejść na stronę BIP Starostwa Powiatowego. Ogłoszenia Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg są oznaczone skrótem SIR przed tytułem.

  9.  Znaki drogowe, kostka brukowa, płyty betonowe na chodniki, drewno z wycinki, asfalty

  Informuje się, że Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg nie prowadzi działalności w zakresie wypożyczania, handlu znakami drogowymi lub drewna z wycinki. Nie można także uzyskać kostki brukowej lub płyt betonowych z rozbiórki chodników. Wydział  nie realizuje także usług w zakresie asfaltowania.

  10. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku losowego na drogach powiatowych

  W celu poprawnego ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w związku ze stanem ulicy należy zapoznać się z informacją dotyczącą postępowania przy powstaniu  szkody na drogach powiatowych – Powiat Oświęcimski, pobrać druk zgłoszenia szkody i złożyć w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

  Dokumenty do pobrania:

  -  informacja dotycząca postępowania przy powstaniu  szkody na drogach powiatowych – Powiat Oświęcimski,

  -  druk zgłoszenia szkody.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  OSOBIŚCIE:

  Dziennik podawczy  (parter)

  Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,

  ul. Wyspiańskiego 10,

  32-602 Oświęcim

   

  POCZTĄ:

  Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,

  Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg

  ul. Wyspiańskiego 10,

  32-602 Oświęcim

   

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 33/ 84 49 723

   Ważne

   Ważne Procedury związane z komunikacją i transportem Bezpłatna Pomoc Prawna Zadbaj o zdrowie! Ważne

   Prezentacja Powiatu

   prawo geodezyjne, kartograficzne

   Jeździmy razem

   Kartka z kalendarza

   W galeriach

   Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka.

   ✔ Akceptuję