Wybierz język / Change language:
Polski

A A A kontrast

Przeniesienie pozwolenia na budowę

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego inwestora należy dołączyć:
1.    Kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzoną jej ostatecznością.
2.    Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów /oryginał/.
3.    Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona
o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę /oryginał/.
4.    Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /oryginał/.
5.    Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
6.    W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony - Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/.
7.    Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. KRS) - oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Opłaty
Opłata skarbowa:
1.    Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł /UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego/.
2.    Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim (np. na poczcie, przelewem bankowym, w kasie tutejszego urzędu). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA Opłata skarbowa – 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), załatwienie sprawy przez organy administarcji publicznej, wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśnijącego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

PLIKI  DO POBRANIA

Ważne

Ważne Procedury związane z komunikacją i transportem Bezpłatna Pomoc Prawna Zadbaj o zdrowie! Ważne

Prezentacja Powiatu

prawo geodezyjne, kartograficzne

Jeździmy razem

Kartka z kalendarza

W galeriach

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka.

✔ Akceptuję